“Rain drops” I sit watching rain Count

“Rain drops”
I sit watching rain
Counting drops hit the puddles
Remembering you